REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (DZ.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 3. Sprzedawca – MAK S.C. 60-454 Poznań, ul. M. Rodziewiczówny 19, NIP 7811779788, REGON 300259533, dla potrzeb kontaktu z Klientami posługujący się adresem elektronicznym sklep@kartkimalowane.pl i pod numerem telefonu: 61 84 11 900
 4. Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kartkimalowane.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów.
 5. Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia.
 6. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu dokonywania zakupów Towarów, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości, kosztów przesyłki oraz sumy wszystkich kosztów.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.kartkimalowane.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej dostępny jest pod adresem mailowymsklep@kartkimalowane.pl oraz pod numerem telefonu: 61 84 11 900, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 9.00-16.00, a także pod adres do korespondencji pisemnej: MAK S.C., ul. Zbąszyńska 21/1, 60-359 Poznań
 3. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.
 4. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MAK S.C., w szczególności zasady: składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, płatności, sposobów dostarczenia zakupionych przez Klienta towarów, odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy oraz postępowania reklamacyjnego.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania oraz do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z udostępnionych funkcji sklepu internetowego jest możliwe po spełnieniu po stronie klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania dostępu do sieci Internet wg standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta;
  2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows lub Linux;
  3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w powyższym podpunkcie, najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do sieci Internet takiej jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies przeglądarki;
  4. w razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, Windows Phone, BlackBerry, iOS;
  5. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.kartkimalowane.pl, a następnie złożyć zamówienie:
  1. wybierając rodzaj i liczbę Towaru poprzez dodanie go do Koszyka;
  2. podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;
  3. wskazując sposób i adres dostawy;
  4. wskazując dane na jakie ma być wystawiona faktura;
  5. wybierając sposób płatności;
  6. akceptując Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałam/łem i akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności”, a następnie wysyłając Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia przycisku “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych oraz ilości i rodzaju wybranych do zakupu Towarów, a także formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 4. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i Klienta.
 5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie internetowej sklepu internetowego.
 7. Równocześnie ze złożeniem Zamówienia Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła. Założenie konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane oraz akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako “Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 8. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta może sprawdzać status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego konta, np. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 9. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 10. Sprzedawca może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, zwłaszcza w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, a także gdy korzysta ze sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca do każdego zrealizowanego zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 12. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty na jego koncie.
 14. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany w formularzu zamówienia.
 15. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w związku z brakiem Towaru lub brakiem ilości zamówionego towaru, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym Klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części zamówienia.
 16. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia, a także proponowanej realizacji części zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną kwotę zapłaty za zamówienie w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części zamówienia, a Klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 17. Termin doręczenia Towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera wynosi trzy dni robocze.
 18. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
 19. W przypadku nieopłacenia zamówienia oraz braku możliwości skutecznego skontaktowania się z Klientem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia po upływie 5 dni od momentu złożenia Zamówienia.

§5 WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej. Nie zawierają kosztu doręczenia.
 2. Informacje o cenie Towaru oraz jego właściwościach są umieszczone przy oferowanym na stronie Sklepu internetowego Towarze.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu za Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie jakiejkolwiek ze zmian, o których jest mowa powyżej.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie zaprezentować oferowane Towary. Nie może jednak zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne Klienta wiernie odwzoruje kolory i fakturę Towaru.
 5. W ramach sklepu internetowego są dostępne następujące formy płatności:
  1. przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych – Przelewy24;
  2. przelew bankowy na konto Sprzedawcy (przedpłata): ING Bank Śląski nr konta 89 1050 1520 1000 0023 0428 0882. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia, który jest widoczny w informacji potwierdzającej złożenie zamówienia, wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

§6 KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Polski i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx (1-3 dni robocze)
 2. Wysyłki są realizowane na terenie Polski od poniedziałku do piątku, po zaksięgowaniu wpływu płatności i skompletowaniu zamówienia, w terminie do 3 dni od zaksięgowania płatności. Do podanego czasu nie wlicza się czasu dostawy.
 3. Koszty dostawy podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.
 4. Jeśli wartość zamówionego Towaru, bez kosztów przesyłki, wynosi 225 zł i powyżej, i jeśli adres dostawy znajduje się na terenie Polski, wówczas Klientowi przysługuje bonus w postaci darmowej wysyłki.
 5. Zamówienie można odebrać osobiście w Pracowni MAK S.C. przy ul. Zbąszyńskiej 21/1 w Poznaniu, w godzinach urzędowania Pracowni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Zamówienia drogą telefoniczną (tel. 618-411-900) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@kartkimalowane.pl, po wcześniejszym uiszczeniu zapłaty na konto Sprzedawcy. Klient nie ponosi w takim przypadku kosztów przesyłki.
 6. Podczas odbioru od Kuriera przesyłki Klient zobowiązany jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego sprawdzić stan zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. uszkodzenie przesyłki czy braków ilościowych, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokółu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i Kuriera, jak również krótki opis braków lub uszkodzenia przesyłki. Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki należy zgłosić mailowo do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki na adres e-mailowy sklep@kartkimalowane.pl

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad i odpowiada względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację można składać:
  1. pocztą e-mailową na adres sklep@kartkimalowane.pl
  2. pisemnie na adres: MAK S.C. 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/1
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, datę zauważenia wady oraz opisać powód składanej reklamacji i żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru.
 5. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 6. Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji wysyła decyzję w tej sprawie do Klienta drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres poczty elektronicznej reklamującego.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych, klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy to okaże się niemożliwe, zwróci Klientowi kwotę, którą zapłacił za reklamowany Towar oraz koszt doręczenia Towaru.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail sklep@kartkimalowane.pl. W wiadomości Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza odstąpienia od umowy drogą pocztową na adres Pracowni MAK kartki malowane ul. Zbąszyńka 21/1 60-359 Poznań lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: sklep@kartkimalowane.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na końcu Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle tą samą drogą potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy oraz jego opakowania pokrywa Klient. Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu.
 4. Klient powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar należy zwrócić na adres: MAK S.C. ul. Zbąszyńska 21/1 60-359 Poznań
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi najpierw.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., a w szczególności do umów:
  1. o świadczenie Usługi, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, DOSTĘP DO PROCEDUR

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, występując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Informacje o procedurach, sposobach dostępu i wykazach sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ww.uokik.gov.pl/sporykonsumenckie.php Do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest zgoda zarówno Sprzedawcy jak i Klienta.
 2. Klient może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej.
 3. Klient może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. do Federacji Konsumentów. Informacje klient może uzyskać pod adresem strony www.federacja-konsumentów.org.pl.
 4. Klient może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest wielojęzyczną, interaktywną stroną internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Rozstrzyganie sporów tą drogą jest bezpłatne i jest dobrowolne zarówno dla Klienta jak i dla Sprzedawcy.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem strony jest MAK S.C. 60-454 Poznań, ul. M. Rodziewiczówny 19, NIP 7811779788, REGON 300259533. Kontakt z administratorem strony jest możliwy poprzez email: sklep@kartkimalowane.pl.
 2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu internetowego.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego pozyskiwane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie sklepu.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów między Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów między Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

Formularz odstąpienia od umowy (PDF)